تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

 

شروع دوره آموزشی در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی اول هر ماه شمسی می باشد.

2 اردیبهشت      1398

22 April                            2019

16 شعبان                      1440

1 خرداد          1398

22 May                                2019

17 رمضان                     1440

1 تیر            1398

22 June                            2019

18 شوال                     1440

1 مرداد         1398

23 July                            2019

20 ذی القعده                1440

2 شهریور     1398

24 August                        2019

22 ذی الحجه                1440

1 مهر           1398

23 September                   2019

23 محرم                    1441

1 آبان           1398

23 October                     2019

24 صفر                       1441

2 آذر           1398

23 November                   2019

25 ربیع الاول                 1441

1 دی           1398

22 December                 2019

25 ربیع الثانی                  1441

1 بهمن        1398

21 January                     2020

25 جمادی الاول               1441

3 اسفند        1398

22 February                     2020

27 جمادی الثانی              1441

 

 

 

آزمون جامع زبان فارسی

نوبت اول

25 مرداد ماه

نوبت دوم

15 دی ماه

 

 

توجه

کلاس‌های مرکز از شنبه تا چهارشنبه برگزار می‌گردد و روزهای پنجشنبه و جمعه مرکز زبان فارسی و واحد ثبت نام تعطیل می‌باشد.

 

 

 

 

2 اردیبهشت      1398

22 April                            2019

16 شعبان                      1440

1 خرداد          1398

22 May                                2019

17 رمضان                     1440

1 تیر            1398

22 June                            2019

18 شوال                     1440

1 مرداد         1398

23 July                            2019

20 ذی القعده                1440

2 شهریور     1398

24 August                        2019

22 ذی الحجه                1440

1 مهر           1398

23 September                   2019

23 محرم                    1441

1 آبان           1398

23 October                     2019

24 صفر                       1441

2 آذر           1398

23 November                   2019

25 ربیع الاول                 1441

1 دی           1398

22 December                 2019

25 ربیع الثانی                  1441

1 بهمن        1398

21 January                     2020

25 جمادی الاول                1441

3 اسفند        1398

22 February                     2020

27 جمادی الثانی               1441