محتوای آموزشی

نمونه سوالات جلد اول

 

 

 


 

 

 

نمونه سوالات جلد دوم

 

 

 


 

 


 

نمونه سوالات جلد سوم

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات جلد چهارم

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات جلد پنجم

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات نگارش یک و دو

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات نگارش سه و چهار

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات خواندن یک و دو

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات خواندن سه  و چهار

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات آزمایشگاه یک و دو

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات گفت و گوی یک و دو

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات گفت و گوی سه و چهار