گفتگوی رئیس مرکز فردوسی با خبرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی

در سال 1359 در شهر مشهد متولد شدم. پس از گرفتن دیپلم علوم انسانی، در سال 1379 دوره کارشناسی ام را در دانشگاه فردوسی آغاز کردم.