نشست ریاست مرکز با مدرسان

نشست گفتگوی ریاست مرکز با مدرسان با موضوع بررسی مسایل آموزشی و پژوهشی