اعلام نتایج آزمون جامع دیماه 97

101

ثائر فاضل شبرم الراشدی

49.8

مردود

102

زین العابدین کاظم شیحان

22.7

مردود

103

امیر احمد عباس زهیری

43.95

مردود

104

لیث حمید علی العلوش

33.05

مردود

105

عباس ضرغام عبدالامیرمنیدح

22.6

مردود

106

مرتضی سعدی بدر البعاج

57.17

قبولی مشروط

107

حسین احمد هاشم الخلیل

25.1

مردود

108

علی عبادی عبد

22.3

مردود

109

احمد حسن محمد نوری الاسدی

55.8

قبولی مشروط

110

احمد عیسی عبد

63.1

قبولی قطعی

111

هشام فلاح عبد وهب

63.4

قبولی قطعی

112

حمود ونان حمد

44.6

مردود

113

نزار عبدالرضا کاظم الهلالی

50.15

قبولی مشروط

114

امل موحان زویر

49.1

مردود

115

محمد عبدالحسن علی الراشدی

28.7

مردود

116

غیث فلاح حسن

40.8

مردود

117

عباس عدنان حسن الغالبی

42.9

مردود

118

ضحی جاسم قاسم الدبیسی

31.9

مردود

119

احمد رسول کریم

33.95

مردود

120

یاسر سلیم المدحتی

34.3

مردود

121

زین العابدین علی محسن البو جلیل

42.9

مردود

122

سعد محمد حسن خضر

43.1

مردود

123

ولید خالد حمید الغرابی

51.9

قبولی مشروط

124

عقیل رزاق جبیر

40.1

مردود

125

ساره علی حسین الخزرجی

38.45

مردود

126

الوین کوسوما

40.75

مردود

127

احمد مالک جمعه الزبیدی

37.9

مردود

128

فاطمه عبدالامیر عبدالرزاق عبود

49.85

مردود

129

فاتن سعد عبدالزهره البهادلی

60.15

قبولی قطعی

130

عباس حمید ناصر

34.1

مردود

131

انفال محمد کاظم الربیعی

55.62

قبولی مشروط

132

زینب اصلان

60.35

قبولی قطعی

133

احمد عبدالهادی صالح الجنابی

37.4

مردود

134

منیر هادی علی

50.2

قبولی مشروط

135

علی عبدالرحیم السلطانی

40.5

مردود

136

نرمین محمد حسن الحمرانی

67.1

قبولی قطعی

137

زینب ناظم خضیر الزیدی

44.1

مردود

138

ناظم خضیر عباس الزیدی

20.2

مردود

139

کیلان عدنان کاظم الزبیدی

24.6

مردود

140

سیف عوده خزعل

46.5

مردود

141

کاظم منذر روضان العتابی

 

غایب

142

علی حسین علی العبید

66.5

قبولی قطعی

143

بتول رحمن ناهی عمیری

57.1

قبولی مشروط

144

فاطمه مجید خضر العماری

29.05

مردود

145

احمد حمید کریم سوادی

53.95

قبولی مشروط

146

علی رحیم نصور ارکوازی

76.75

قبولی قطعی

147

بها توفیق یوسف

44.15

مردود

148

امل علی محمد الزوینی

67.8

قبولی قطعی

149

عمار محمد عبید النوفلی

55.35

قبولی مشروط

150

رسل میری شاکرشاکر

36.9

مردود

151

مهدی کریم حاجم

46.87

مردود

152

ضیا لامع محسن

23.1

مردود

153

احمد طالب عبد

34.9

مردود

154

علا داود عبدالرسول

23.9

مردود

155

هدی کاظم الحمرانی

46.7

مردود

156

سجاد محمد عبادی

39.3

مردود

157

فاتن قاسم علی

44.6

مردود

158

سامر منذر جاسم

32.45

مردود

159

عباس عبد علی خضر

30.7

مردود

160

مسار حمید مجید

42.1

مردود

161

محمد علی الشیخ

73.4

قبولی قطعی

162

مصطفی عزیز خلف المیاحی

55.7

قبولی مشروط

163

میسم حسن جلیل

48.9

مردود

164

احمد عبدالرسول الکنانی

50.7

قبولی مشروط

165

حیدره محمد المحمد

73.05

قبولی قطعی

166

زهرا جاسم محمد محمد

35.7

مردود

167

مرتضی عباس حسین

44.7

مردود

168

منی کاظم کاطع الغراوی

21.45

مردود

169

عمار طالب الحیاوی

 

غایب

170

احمد غالب مهدی المسرجی

36.05

مردود

181

علی عمادالدین الشمری

49.1

مردود

182

حسین حامد عباس المرزوک

38.8

مردود

183

احمد مزاحم الکربلایی

54.6

قبولی مشروط

184

قاسم عبدالله حمد الزهیری

50.15

قبولی مشروط

185

روی کامل البوصالح

46.85

مردود

186

محمد عیسی راضی

27.4

مردود

187

حسین احمد علی الکعبی

27

مردود

188

عدی مهدی صالح

35

مردود

189

حسن احمد علی الکعبی

28.7

مردود

190

شهد صفا صالح الاعرجی

65.05

قبولی قطعی

191

وهاب شریف ناصر

16.4

مردود

192

مصطفی حسین سلمان التمیمی

43.95

مردود

193

احمد ولید البوراضی

38.9

مردود

194

صادق جاسم محمد الیاسری

17

مردود

195

یاسمین العابدی

55.3

قبولی مشروط

196

مسلم عادل شیال

22.2

مردود

197

علی ماجد کریم

38.4

مردود

198

عبدالکریم عباس زباله العرد

30.1

مردود

199

مایول

63.1

قبولی قطعی

200

علی روضان رویعی

37.65

مردود

201

هدیر مظفر الشحمانی

46.3

مردود

202

غیث هاشم الجودی

24.6

مردود

203

ضی معین کاظم الکمیتی

29.3

مردود

204

رسل توفیق عبدالجبار حسن الطاهر

33

مردود

205

ثائر حبتر عاتی المحمد

44.85

مردود

206

علی عادل عبد البدیری

35.62

مردود

207

نجاح حسن جاسم

35.9

مردود

208

احمد علی جاسم الحمامی

82.95

قبولی قطعی

209

خلدون عبد  علی خلف

37.75

مردود

210

مرتضی داود سلمان

46.05

مردود

211

محمد عبدالحسین کاظم الفیاض

26.2

مردود

212

عقیل ناصر سرحان

26.9

مردود

213

امیر احمد الکاظم

43.29

مردود

214

ضحی عادل حمودی

40.85

مردود

215

همام حیدر علی

40.31

مردود

216

مصطفی خزعل واشی

26.25

مردود

217

حسین شهاب عبدالرزاق

52.5

قبولی مشروط

218

عبدالله ماجد الدریشاوی

25.5

مردود

219

تبارک علی عبدالزهره الناصری

40.65

مردود

220

حسن سالم الفریجی

38.65

مردود

221

خضر محمد عباس

30.85

مردود

222

علی ولید ظاهر الجابری

46.2

مردود

223

جعفر علی حسین الناشی

44.9

مردود

224

علی جبار عبدالله عتابی

45.6

مردود

225

محمد عبدالریم حسین البهادلی

37.1

مردود

226

مصطفی محمد یوسف

38.7

مردود

227

زید ثابت حسن

28.4

مردود

228

سجاد فراس فرحان الهاشمی

42.75

مردود

229

فرح سلام کاظم الخیاط

26.1

مردود

230

احمد حمید عباس الذهیباوی

56.25

قبولی مشروط

231

عمر کریم عبدالخالق الاسدی

32.3

مردود

232

علی صالح حمزه

20.25

مردود

233

عباس علی اشکاصی الفرطوسی

20.3

مردود

234

حسین محمد سعد البنجاوی

30.8

مردود

235

احمد حسن حمید الخمیس

19.2

مردود

236

علی کاظم حبیب آل عباس

66.6

قبولی قطعی

237

علی مهدی الحکیم

61.7

قبولی قطعی

238

عقیل طالب کاظم الدریساوی

28.8

مردود

239

کرار ریاض محسن سریاوی

28.8

مردود

240

مرتضی ستار عبد الکنانی

34.9

مردود

241

علی محمد وحید الساعدی

68.75

قبولی قطعی

242

زهرا کاظم علی العتبی

 

غایب

243

علی کریم عکار البهادلی

34.3

مردود

244

علی زهیرعبدالکریم معله

49

مردود

245

اسما موسی عبدالعباس

43.1

مردود

246

دیمه ضعیف

65.7

قبولی قطعی

247

ضیا سلیم ابراهیم

57.4

قبولی مشروط

248

هشام کریم الجابری

31.75

مردود

249

وسن حمزه عبدالعباس

33.25

مردود

250

فاطمه عبدالکریم الاسدی

60.75

قبولی قطعی

251

خالد هیثم خالد البدر

27.2

مردود

252

علی کریم کاظم التمیمی

27.6

مردود

253

علا ناصر جابر عبیدی

36.8

مردود

254

حسام حسن رحیمه الجعیبی

37.6

مردود

255

علی عماد حمید السعدی

38.9

مردود

256

قاسم حسین جلیل

35.3

مردود

257

نور صالح شمخی ال محیی

34.35

مردود

258

رقیه محمد باقر

53

قبولی مشروط

259

مصطفی عبدالروف الکصار

29.9

مردود

260

سلمان جوده مسلمان

32.75

مردود

261

علی حسین عبد البوسعبر

47.3

مردود

262

سامر عبود حنون الساعدی

 

غایب

263

هشام مایع فزاع المساعدی

23.6

مردود

264

حسن خضیر عبدالامیر

37.55

مردود

265

حیدر سعدون خیون السودانی

21.8

مردود

266

علی راضی عبدالله الجابری

18.75

مردود

267

فراس عبدالخالق مندیل

51.3

قبولی مشروط

268

کرار صبیح العتابی

18.2

مردود

269

ادهم علا مری عزاوی

25.6

مردود

270

طارق حسن فلیح

41.4

مردود

271

فهد لطیف عباس البدری

24.2

مردود

272

محمد فائز الصلاخ

20.7

مردود

273

سجا مصطفی ابراهیم

32.33

مردود

274

محمد جمیل عبدالامیر

52.9

قبولی مشروط

275

جعفر محمد جعفر العوادی

27.25

مردود

276

سارا قاسم الخزرجی

26.1

مردود

277

حازم محسن العیدانی

37.25

مردود

278

حسن کریم کمر المکاصیص

55.53

قبولی مشروط

279

رافدهاشم احمد

39.9

مردود

280

محمد سامی محمد

29.05

مردود

281

حسین جبار حردان

63.8

قبولی قطعی

282

مسلم حسن صبیح الجبوری

40.25

مردود

283

مریم لیث حسین

40.4

مردود

284

وسام حسیب شاکر الخزرجی

77.05

قبولی قطعی

285

عمار عبدالسلام رزوقی جنجون

48.6

مردود

286

زید حسن صبیح

37.8

مردود

287

محمد غانم ناصر العیساوی

35.35

مردود

288

لیث خالد عبدالحسین المرمضی

49.1

مردود

289

ضرغام حسن خضیر ال عوده

44.2

مردود

290

احمد عبدالامیر العبیدی

37.5

مردود

291

ازهر عوده کریم

21.75

مردود

292

صادق احمد بدر

52.5

قبولی مشروط

293

عبدالرسول غازی عبید المعموری

38.6

مردود

294

عقیل حلو مطیر العائدی

29.15

مردود

295

رافد علی حمزه الرامحی

19.45

مردود

296

حیدر حسن فضل المجداوی

57.4

قبولی مشروط

297

مسلم حسن عبود الغراوی

23.55

مردود

298

آیات حسین مناتی

41.4

مردود

299

ماجده دروال راضی جنابی

13.6

مردود

300

محمد ماجد

28.8

مردود

301

مراد فاضل محمد المسعودی

34.45

مردود

302

مهتدی کاظم هادی ال عزام

22.6

مردود

303

صفوان احمد محسن

40.25

مردود

304

مها عماد عبدالکاظم الزبیدی

26.35

مردود

305

انمار عبدالکریم سرای

34.21

مردود

306

مصطفی محمد ستار

21.6

مردود

307

رحیم عبدالحسین مهدی

42.05

مردود

308

زینب حسونی هنی یاسری

65

قبولی قطعی

309

محمد کامل عبدالامیر الجنابی

40.45

مردود

310

عبدالرزاق نور حمید الیاسری

27.5

مردود

311

زینب علی خضیرآل بوده

35.8

مردود

312

ایلاف  محمد ستار

17.8

مردود

313

امیره ناصرالدین

29.9

مردود

314

سجاد محسن صالح الحیدری

42.45

مردود

315

فاضل عباس صالح دبیس

37

مردود

316

سیف علی عبدالامیر الحمدانی

21.85

مردود

317

مهدی حسین مهدی السعدی

50.4

قبولی مشروط

318

مصطفی علی محمد المسعودی

23.6

مردود

319

مرتضی کریم عبید الدلیمی

33.8

مردود

320

اسراء علا موسی الزبیدی

57.55

قبولی مشروط

321

حسن حمید آل عزیز

43.4

مردود

322

اسرا یاسین شریف

45.55

مردود

323

عدنان احمد علی

88

قبولی قطعی

324

صفا ثامر هادی الربیعی

46.8

مردود

325

اسامه نوری شبله

48.95

مردود

326

هدیر کریم جاسم المرشدی

24.8

مردود

327

بختیار محمد صالح

78.25

قبولی قطعی

328

امجد سعد مجید ال جاسم

36.25

مردود

329

مروه هاشم الطائی

23.85

مردود

330

یاسر سعید عجمی

27.45

مردود

331

سجی ثامر هادی الربیعی

41.5

مردود

332

اطیاف سامی سعید الشمرتی

36

مردود

333

عمار یاسین خضیرالشافعی

24.95

مردود

334

عقیل صبار علی العبودی

37.5

مردود

335

میثم کریم جبر الساعدی

34.6

مردود

336

احمد حسن بدر المساعد

31.65

مردود

337

کرار حسین محسن الربیعی

31.7

مردود

338

شهلا زامل ناتغ حلفی

22.5

مردود

339

ماهر احمد عبدعلی

27.2

مردود

340

علا عبدالحسین محمد

23.05

مردود

341

کاظم حسام ال عزام

15.3

مردود

342

امنه منصور یحیی

19.75

مردود

343

سرمد اسعد تقی

12.3

مردود

344

محمد منصور

46.2

مردود

345

اسعد صفا محمد صالح

50.7

قبولی مشروط

346

حیدر ابراهیم منعم الحسنی

67.81

قبولی قطعی

347

زهرا صبار علی

19.3

مردود

348

حسن ضاحی نعیم

25.9

مردود

349

علی غضبان صخیل

68.75

قبولی قطعی

350

حسین محمد زیدان

36.45

مردود

351

محمد نادر علی احمد الغیاض

46.3

مردود

352

صغری نادر علی

46.05

مردود

353

مصطفی خضیر محمد

33.95

مردود

354

نورالهدی ساجد محمد

34.05

مردود

355

24.55

مردود

356

زینب محمد یوسف

47.7

مردود

357

ایمن محمد علی

29

مردود

358

کمیل حیدر

69

قبولی قطعی