همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی

آدرس سایت همایش : http://amzadab1399.um.ac.ir/fa/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده