نمرات آزمون جامع شهریور 99

شماره داوطلبی

نام و نام خانوادگی

نمره نهایی

وضعیت قبولی

101

حسین شهاب عبدالرزاق السامرائی

68.75

قبولی قطعی

102

حنان مرجی

65.84

قبولی قطعی

103

علی عبدالرسول شمران الوائلی

50

قبولی مشروط

104

حسام عباس عبد

60

قبولی قطعی

105

علی کریم عکار البهادلی

55.15

قبولی مشروط

106

سجی سالم یوسف الحارس

84.68

قبولی قطعی

107

لمیا حسن یوسف الجبیناوی

66.1

قبولی قطعی

108

جعفر علی حسین الناشی

79.87

قبولی قطعی

109

مصطفی کریم عبید

#VALUE!

غایب

110

احمد حسن حمید الخمیس

60.67

قبولی قطعی

111

عمر کریم عبدالخالق الاسدی

46.69

مردود

112

ابراهیم جبار عبد جعیفر

48.55

مردود

113

علی رائد حسن الاسدی

62.54

قبولی قطعی

114

حسن سالم حسن الفریجی

58.63

قبولی مشروط

115

ساره طالب عبد آل عوده

67.38

قبولی قطعی

116

مثنی صارم حمزه الفتلی

63.62

قبولی قطعی

117

عباس عبد علی خضر العکیلی

36.31

مردود

118

مراد فاضل محمد المسعودی

45.45

مردود

119

علی المرتضی محمد سوادی

51.23

قبولی مشروط

120

علی حسین هاشم

76.89

قبولی قطعی

121

مصطفی علی کمال

62.44

قبولی قطعی

122

لیث خالد عبدالحسین المرمضی

71.86

قبولی قطعی

123

هبه رهیف ابوالهیل

47

مردود

124

بتول رحمن ناهی عمیری

81.16

قبولی قطعی

125

مرتضی ستار عبد الکنانی

70.78

قبولی قطعی

126

حاتم کریم جبار المحسناوی

55.26

قبولی مشروط

127

محمد عیسی راضی الجنابی

54.01

قبولی مشروط

128

عقیل حلو مطیر العائدی

27.44

مردود

129

هادی سکیکی

60.45

قبولی قطعی

130

کرار حسین محسن الربیعی

65.67

قبولی قطعی

131

علی رزاق محمد السعدی

44.97

مردود

132

هشام کریم الجابری

34.29

مردود

133

محمد نایف عاجل

67.73

قبولی قطعی

134

حسین احمد هاشم الخلیل

43.75

مردود

135

برکات سعد حیدر

74.45

قبولی قطعی

136

زینب بدران

71.4

قبولی قطعی

137

احمد جمعه حسن البهار

61.13

قبولی قطعی

138

لیث حمید علی العلوش

47.18

مردود

139

ایمان الخطیب

71

قبولی قطعی

140

محمد علی حسن جبار الحسینی

60.18

قبولی قطعی

141

علی خزعل فنوش الزبیدی

52.26

قبولی مشروط

142

حسن خضیر عبدالامیر الجابری

63.59

قبولی قطعی

143

غیث حسین غانم

77.62

قبولی قطعی

144

هاجر جبرائیل

70.8

قبولی قطعی

145

عقیل حازم حسین الجاسم

28.66

مردود

146

قائد حسین دنبوس

58.22

قبولی مشروط

147

ضیا محسن علی الموسوی

61.17

قبولی قطعی

148

منتظر جلیل رضو السعیدی

60

قبولی قطعی

149

عبدالله جلیل خزعل النصار

60.22

قبولی قطعی

150

حسین عبدالله عباس الشویلی

67.62

قبولی قطعی

151

نور صالح شمخی ال محیی

46.03

مردود

152

زهرا جاسم محمد

40.96

مردود

153

حمید محسن خیون

48.74

مردود

154

سماهر سعد هادی العرنوسی

66.56

قبولی قطعی

155

بتول حسین عبدالحافظ السبتی

50

قبولی مشروط

156

صباح حمزه محیسن

64.91

قبولی قطعی

157

ندا عبدالرحیم شتیوی

48.81

مردود

158

علی حیدر فلیح الشویلی

81.37

قبولی قطعی

159

زهرا یوسف محی الحجاج

78.75

قبولی قطعی

160

بشار رشید علی الحجار

80.26

قبولی قطعی

161

مها عماد عبدالکاظم   الزبیدی

45.95

مردود

162

محمد عبدالرحیم حسین البهادلی

48.95

مردود

163

زینب قصی هاشم عبدالعزیز

64.4

قبولی قطعی

164

حسین سعید ترکی آل عمران

77.08

قبولی قطعی

165

عقیل طالب کاظم الدریساوی

67.5

قبولی قطعی

166

امجد یحیی صبر

41.68

مردود

167

ادهم علا مری عزاوی

32.96

مردود

168

خالد هیثم البدر

36.52

مردود

169

ساره رحمن ناهی عمیری

71.29

قبولی قطعی

170

علا ناصر جابر عبیدی

50

قبولی مشروط

171

اوس عباس محمد الاعسم

70.32

قبولی قطعی

172

مصطفی خزعل واشی

34.8

مردود

173

نور قیس عبدالامیر المیاحی

61.95

قبولی قطعی

174

احمد عبدالهادی صالح الجنابی

50.23

قبولی مشروط

175

مصطفی زریج جبره الله الزبیدی

45.9

مردود

176

دانیه احمد عباس

60.5

قبولی قطعی

177

احمد ماجد الدهله

56

قبولی مشروط

178

روی خلیل اسماعیل

68.43

قبولی قطعی

179

زهرا کاظم علی العتبی

#VALUE!

غایب

180

دانیه فلاح الابراهیمی

48.5

مردود

181

فرح عامر محمود

64.48

قبولی قطعی

182

احمد حسین نوری الهزاع

41.16

مردود

183

حرب هادی شلال الزبیدی

66.99

قبولی قطعی

184

حسین عبود عمران الخزعلی

75.4

قبولی قطعی

185

منتظر محمد علی الطائی

53.29

قبولی مشروط

186

ربا علی محمد المشهدانی

75.44

قبولی قطعی

187

روی عبد الصاحب لفته المالکی

58.69

قبولی مشروط

188

نورالهدی جلال عبدالامیر الساعدی

70.17

قبولی قطعی

189

بکر اشرف شوقی ال جعفر

52.28

قبولی مشروط

190

زهرا حسین کاظم

62.75

قبولی قطعی

191

احمد مهدی عبد علی الدرباس

60

قبولی قطعی

192

فاطمه سویدان

#VALUE!

غایب

193

اسما علی عبدالحسین

55.13

قبولی مشروط

194

مثنی حرز علاوی الغشیماوی

60

قبولی قطعی

195

علی کاظم رهمه ال بطه

64.48

قبولی قطعی

196

احمد حسین عوده خلاف

47.51

مردود

197

ولید فلیح حاتم البوصالح

57.71

قبولی مشروط

198

شذی صبار خلف

35.13

مردود

199

سری حسن هلال

40.31

مردود

200

مصطفی کریم المالکی

44.47

مردود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده