نمرات آزمون جامع کربلا

نمرات آزمون کربلا

شماره داوطلبی

نام و نام خانوادگی

نمره نهایی از100

14

وفاء وعد هلال العیسی

80.58

17

وائل عباس عبدالحسین ابراهیم

75.51

11

مصطفی عبد علی جبر الساعدی

69.38

4

امیر محمد علی الکبابی

64.89

13

مصطفی محمد صاحب احمد الحیدری

66.69

16

محمد رشید دبیان

66.19

12

مصطفی محمد حسین الفلفلی

63.35

10

فرقد عبد زید کاظم ال عباس

63.19

3

اسلام احمد سلطانی

62.61

18

محمد سعد عبود

53.75

2

احمد مکی محسن الخفاجی

61.2

9

علا عبدالحسین منصوری

55.97

1

احسان عماد جاسم الجبوری

55.62

8

صفا محیبس خلف الحجام

49.05

15

آیات حسین عدای الوحیلی

48.08

6

حسام رحیم جبار الکریماوی

44.39

7

حسین رزاق عویز المرشدی

42.48

5

ثائر صالح حسین العبودی

40.52

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده