نمرات آزمون جامع دیوانیه

نمرات آزمون دیوانیه

شماره داوطلبی

نام و نام خانوادگی

نمره از 100

37

محمدرضا قاسم حمیدان

87.5

20

رسل حسین علی الحمودی

77.5

24

زینب ماجد جاسم

73.12

35

ماهر عبدالرضا عبدالحسین

71.4

28

عقیل کاظم حمد

70.12

27

عقیل کامل کاظم

69.74

38

محمد مرتضی عبدالوهاب

68.78

7

ایاد هادی طاهر

67.98

21

رسول شاکر جبر

65.67

25

زید علاوی احمد

64.55

4

ابراهیم حافظ فرحان الربیعی

63.12

5

انمارعبدالکریم کاظم

63.12

52

امجد سالم عبدالساده.

63.12

6

ایاد کاظم فهد الساعدی

62.65

46

نور عامر عبدالامیر الرماحی

62.55

10

حسام فاهم محمد

60.5

18

رباب حسن سعود

60.35

32

کفایه کریم رحمه

60.17

30

علی یوسف درجال

54.79

1

آیات سعد عباس الحسناوی

54.28

31

غاده عبدالمنعم الموسوی

53.12

14

حسنین هادی بجای

52.5

11

حسام خالد هادی

52.48

39

محمد هوسان شامی

52.31

49

هیام حسین راضی

51.97

42

مصطفی خضر جاسم

51.87

2

احمد سلیم راضی

51.71

40

مریم حسن عبدالصاحب

51.25

44

میلاد مهدی اشناوه

51.14

53

علی محمد ناجی الجبوری

50.11

33

موید نعیم ثامر

50.04

12

حسن حمدان یاسین

48.05

22

رعد عزیز ضیدان

47.86

17

حیدر عبدالحسین عبدالرضا

47.74

41

مشتاق طالب شافی

46.86

8

بارق کاظم فرج

45.62

48

هدی صلاح جلال

45

3

احمد عبد علی مهدی جعب

45

15

حسنین محمد موفق

44.97

50

محمد علی زغیر

44.37

29

علی رحیم التمیمی

44.37

45

نبا یعقوب یوسف الحارس

44.26

51

احمد کاظم عیدان

44.02

36

محسن علی جهید

41.87

23

ریاض لفته دحام

40.62

9

جنان سلیم عبدالکریم المعموری

40

26

صفا مسلم هلیل

39.37

47

هاله فاضل علوان

38.23

43

میعاد عبدالرزاق حسین

30.94

13

حسن دغیوی عبید

29.5

16

حسین محمد هاشم

21.87

 

ضحی علی عبدالرضا

57.5

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده