همکاران مرکز

 

نام  نام خانوادگی

سمت

داخلی

 008

دکتر محمد تقوی

رئیس مرکز فردوسی

4360

 Charmahali

دکتر جعفر چهارمحالی

معاونت مرکز فردوسی

4359

 IMG 5420

دکتر صفا کاظمیان

معاونت امور بین الملل

4355

 

خانم صدیقه عشقی

کارشناس آموزش

4352

 

زهرا شریعت پناه

مسئول ثبت نام

4364