نتایج آزمون زبان فارسی

شماره پرونده

نام نام خانوادگی

نمره کل

101

سما الزوینی

68.75

102

مصطفی احمد شاکر

57

103

محمد ابراهیم علی حمید

61.5

104

حسین القادری

66.5

105

عفرا جاسم محمد

62

106

احمد جواد شحمانی

60

107

صفا علی المجبلی

57

108

مصطفی عاید الغزالی

61.25

109

ابوطالب جابری

75.89

110

تقی سرحان المحسن

62.25

111

صباح جبار عبدالکریم

56

112

تقی عماد الزبیدی

43.5

113

رافع طعمه احمد المنصوری

39.75

114

سجی محمد عبدالکریم

71

115

مرتجی کاظم المطوکی

63.18

116

هبه بهلوان

74

117

منتظر جلیل السعیدی

42.25

118

محمد نورس حمید

96.75

119

مینا الحکیم

78

120

امیر موسی محمود جملولی

53

121

زهرا معتوق

72.25

122

لینا قاسم الکنانی

66.5

123

سعاد بدن ناصر الجاسم

53.75

124

اوس عباس الاعسم

46.75

125

امیر عواد عبید

43

126

احمد جمعه حسن البهار

49

127

حسن علی ضاحی

60

128

علی عیدان حمود

49.75

129

حسن عصام الجعیفری(غایب)

0

129

تقی رعد العتابی

65.75

130

علی مطیع حامد

63.5

131

ضیاء محسن موسوی

54.75

132

سیف العبودی

68

133

اسراء عبید حسین

73.5

134

نوار شهید جمعه

69.5

135

ختام الساعدی

74.25

136

علی مرتضی العضاض

72

137

نرمین محمد حسن الحمرانی

47.5

138

ساره اسامه رعد

89.75

139

حسن محمد الیاسین

60.63

140

میسم حسن جلیل طفیلی

44.75

141

تقی مقداد سعدون

60.5

142

نور محمد جاسم

57.75

143

شمس الهدی سعد لبیب

69

144

منتظر حسن نعیمه

55.75

145

نور عادل خمیس

68.5

146

منی ماجد الدهله

56.5

147

دیانا الملحم

82

148

حسین جبار حردان

53

149

حامد الاکرم عبدالساده

53

150

ناطق توفیق

60.5

151

همام سعد جاسم

0

152

حیدر عدنان هاشم

37.25

153

رونق احمد شاکر

56.25

154

حسین الشویلی

45.25

155

محمد وفا ابراهیم

96.88

156

حیدر کوثر ابراهیم

75.25

157

مرتضی جمیل آل سلیمه

74

158

حنین خالد دریس

69.25

159

جواد کاظم صلال

60

160

زینب محمد خلف

55

161

امجد یحیی صبر

56.75

162

طه محسن رحمان العتبی(غایب)

10

163

علی عبدالرزاق جبار

52.75

164

عبدالله النصار

53

165

ضحی سلمان جبوری

50.31

166

مالک حسن عبدالعواج

51.5

167

طیبه اسعد مجید

57.5

168

رضا گرانسر

83.44

169

احمد ماجد محمد

57

170

عوده مرزوک

39.75

171

نوال عبدالکریم صالح العسکر

33

172

نمیر السعدی

45.5

181

فاروق الاسدی

55.5

182

شیما سبزی

47.75

183

حسین فائز کریم

64.75

184

ریاض ماجد قاسم ابوعید

52.75

185

قاسم المنصوری

57.5

186

کاظم رحیم علوان

55

187

غفران المنصوری

46.5

188

امیر احمد جبار الکاظم

51.75

189

علی جبری

50.75

190

عندلیب الشلیل

70.5

191

محمد حسن

56.25

192

مغیث سعد علوان

56.75

193

سعید احمد رحیم(غایب)

16

194

آیات عبدالکاظم

47.19

195

مقدام الماجد

52.25

196

محمد حسین علی

68.75

197

محمد السعیدی

82

198

احمد سموال العبیدی

68.5

199

علی لطیف عبید العاصی

60

200

شیما کریم عبدالله

53.5

201

علی المعموری

60

202

محمد قاسم حمید

77.5

203

مریم الاسدی

60

204

حیدر علوان

86

205

قاسم حسین جلیل

17.5

206

زهرا عباس نجم

43.5

207

باسم علی کریدی

67.25

208

صلاح الشریفی

82.5

209

محمد خاتمی

75

210

زهرا کنعان شاهین

43.25

211

تقی عبدالجلیل

48.25

212

علی فارس حمزه

36.5

213

الحرالانصاری(غایب)

0

214

هیرش رسول مراد

65

215

جنی محمدالنمر

57

216

به هزادوسود

80.63

217

نورعبداتجلیل

60

218

سیف هاتف

34

221

خالدعلی عبدالله

0

222

زاهراسماعیل سعید

50

223

افین اسوس حمه

53.44

224

ریبوارمحمدمصطفی

60.63

225

صالح عبدالقادرموسی

50

226

داناابراهیم احمد

48.75

227

زاناخضربیروت

47.19

228

داستان علی عبداله

45.63

229

ذکری عبدالجلیل

42.5

230

عبدالله رسول محمدامین

39.38

231

محمد جواد

65.5

232

لبنی دبوق

62.5

238

مرام الشوکان

51.5

244

اندی احمد کاشفی

49.5

245

مهدی عمار سلمان

52

246

زیدرزاق عبدالمهدی الاسدی

55.5

247

نیبال فوّاز

52.5