بازدید استاد دانشگاه بیروت از مرکز فردوسی

خانم دلال عباس، یکی از استادان دانشگاه بیروت روز چهارشنبه 23 آبان ماه 97 با رئیس مرکز فردوسی دکتر محمد تقوی، دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره زمینه‌های مشترک همکاری بیشتر میان مرکز فردوسی و دانشگاه بیروت گفتگو کردند. در ادامه خانم دلال عباس از کلاس ها و امکانات مرکز فردوسی بازدید کرد و آن را بسیار مطلوب ارزیابی کرد.