بازدید فارسی آموزان مرکز فردوسی از موزه اسناد و مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد

فارسی آموزانی از کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، نروژ، کنیا و کردستان عراق روز شنبه 16 شهریور ماه 98 از موزه اسناد و مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند و با گذشته و تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد آشنا شدند.