نمرات آزمون جامع شهریور 98

شماره پرونده

نام ونام خانوادگی

نمره کل

وضعیت قبولی

113

فاطمه ستار جبر الشویلی

87.01

 قبول قطعی

118

مصعب محمد عبدالنبی التمیمی

83.58

 قبول قطعی

123

احمد عبدالله رحیم الکنانی

82.68

 قبول قطعی

116

هان فان شین

80.76

 قبول قطعی

137

سیف حوم مهدی النصیری

77.47

 قبول قطعی

164

جعفر عبدالله جعفر ابوطبیخ

77.06

 قبول قطعی

146

محمد تقی شریف الخنجر

76.94

 قبول قطعی

153

حیدر حسن فضل المجداوی

76.8

 قبول قطعی

162

نزار عبدالرضا کاظم

76.43

 قبول قطعی

149

مهدی اسماعیل مهدی

75.92

 قبول قطعی

124

علی محسن جاسب الغراوی

75.79

 قبول قطعی

145

محمد علی حسن الحجیمی

75.05

 قبول قطعی

131

ولید صلاح کریم شناوه

74.69

 قبول قطعی

122

وهب جواد محمد المیاحی

74.5

 قبول قطعی

139

اسرا رمضان سلمان

74.5

 قبول قطعی

114

عصام عباس حسن

72.3

 قبول قطعی

141

حسن جعفرحبیب سرحان

71.54

 قبول قطعی

173

زهرا عبدالعزیز المیاحی

71.25

 قبول قطعی

152

زید زغیر مجهول ساجت

70.87

 قبول قطعی

154

احمد باسم محمد الکعبی

مراجعه به آموزش

 

148

هاشم ابراهیم محیسن الشویلی

69.28

 قبول قطعی

121

هبه فاخر جابر

69.05

 قبول قطعی

183

مرتضی سعدی بدر البعاج

68.76

 قبول قطعی

132

بان کامل صالح المشیعل

68.71

 قبول قطعی

102

حیدر مالک نظام المرزوک

67.77

 قبول قطعی

204

همام حیدر علی حداحده

67.67

 قبول قطعی

115

عبدالله ماجد حمید رویشداوی

67.5

 قبول قطعی

167

احمد صفا صادق الاسدی

66.91

 قبول قطعی

150

رسل صالح مهدی

66.69

 قبول قطعی

119

حسن ماجد نوری الاجودی

65.63

 قبول قطعی

133

شیما غالب صالح

65.31

 قبول قطعی

151

جبار صحن عیسی السرای

64.86

 قبول قطعی

207

وهاب عبید جوده الزیادی

64.32

 قبول قطعی

157

مهند عبد داود

64.16

 قبول قطعی

103

ضحی عادل حمودی

63.65

 قبول قطعی

126

مالک فلیح حسن الکرعاوی

63.35

 قبول قطعی

185

سجاد محمد عبادی الخفاجی

63.33

 قبول قطعی

117

حنان رزاق منصور الجنابی

62.89

 قبول قطعی

135

حسین عیسی محمد سرحان

63.73

 قبول قطعی

205

مهدی صلاح مرزه العبدان

62.21

 قبول قطعی

144

جعفر ثجیل حسین البدری

61.91

 قبول قطعی

184

منیر هادی علی

61.7

 قبول قطعی

105

حسین علی غزوان الطائی

61.65

 قبول قطعی

168

اسیل عقیل کریم

61.41

 قبول قطعی

190

صفا ثامر هادی الربیعی

60.51

 قبول قطعی

174

امیر احمد عباس زهیری

60.12

 قبول قطعی

171

بشری الموسوی

60

 قبول قطعی

112

علا فاضل عواد

60.12

 قبول قطعی

210

علی زهیر عبدالکریم معله

59.31

قبول مشروط 

165

حسین الدلبانی

58.93

قبول مشروط 

120

عمار قیس عباس القیسی

58.6

قبول مشروط 

156

ریام عبدالرضاعباس

58.6

قبول مشروط 

108

حیدر جاسم محمد الحسناوی

58.31

قبول مشروط 

104

ضیا لامع محسن

57.34

قبول مشروط 

138

سجاد ریاض لفته العزاوی

56.31

قبول مشروط 

107

سلام شبر الجبوری

57.2

قبول مشروط 

161

هدیر مظفر فلیح

55.66

قبول مشروط 

186

محمد عادل حمید اللامی

55.53

قبول مشروط 

182

محمد صادق عبدالحمزه

55.28

قبول مشروط 

192

معتز علی جنزیل

54.48

قبول مشروط 

111

حیدر نعمه طه

54.34

قبول مشروط 

143

مقداد زکی حمید

54.14

قبول مشروط 

147

محمد جمعه لازم

53.07

قبول مشروط 

142

حسین شهاب السامرائی

52.75

قبول مشروط 

134

حیدر ماهود سعود

51.69

قبول مشروط 

188

شهید نعیم جبار ساعدی

50.49

قبول مشروط 

140

حیدر سعدون عبد الباقی ذهیباوی

50.43

قبول مشروط 

155

علی عبدالرحیم هادی السلطانی

50.21

قبول مشروط 

172

علی فالح حسن الدلبوحی

50.15

قبول مشروط 

203

وسام علی جمعه

50.15

قبول مشروط 

106

مها عماد عبدالکاظم

50.13

قبول مشروط 

128

زینب عبدالعزیز الاصیبعی

48.97

 مردود

175

احمد حسن حمید الخمیس

48.92

مردود

110

احمد مولود کاظم المفرجی

48.82

مردود

195

علی موید جواد الاسدی

47.95

مردود

193

همام عبد علی جنزیل

47.63

مردود

129

احمد مهدی عبد علی الدرباس

46.21

مردود

170

محمد ابهر هادی

45.85

مردود

206

ذوالفقار حسن کاظم الشرع

43.93

مردود

191

عبدالله رحمان مدلول

43.07

مردود

125

اسرا عبدالخضر حسین الحواس

43

مردود

194

نور نمیر کامل

42.69

مردود

130

حمزه کامل هاشم البدری

42.62

مردود

197

رهام جلیل هادی الذبحاوی

42.53

مردود

189

حاتم کریم جابر المحسناوی

42.2

مردود

196

نبا جعفر التمیمی

41.92

مردود

169

هبه فاضل ماشی حیاوی

41.51

مردود

166

علی اسعد الحاتم

40.88

مردود

160

حیدر هیثم عبدالکاظم دوش

40.78

مردود

209

احمد حمید کوعی

40.37

مردود

101

نادیه کاظم عواد الدماجی

39.5

مردود

177

حسن سالم حسن الفریجی

39.38

مردود

136

حسن دغیوی عبید

33.31

مردود

159

احمد حمید کریم سوادی

39.14

مردود

181

عبدالمانع عباس محمد حصینی

39

مردود

187

عقیل حازم حسین الجاسم

38.91

مردود

200

زهرا صبار علی العبودی

38.65

مردود

202

محمد عبدالکریم حسین التمیمی

37.26

مردود

208

محسن علی جهید ال موسی

34.68

مردود

158

عبدالله حیدر شاکر

34.5

مردود

178

علی صالح حمزه

34.22

مردود

199

یاسر قیس هادی الکاظمی

33.48

مردود

179

حسین هانی جمعه دیراوی

32.5

مردود

180

زینب قصی هاشم

31.5

مردود

198

ایناس عماد لفته الحجامی

28.51

مردود

201

زید صبحی طاهر الغریباوی

25

مردود

127

ایفان نجم کریم حقاوی

23.5

مردود

176

کرار ریاض محسن سریاوی

16.68

غایب

163

حسین احمد هاشم الخلیل

9.25

غایب

109

حسین علی حسین الکریطی

0

غایب

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده