نمرات آزمون جامع اردیبهشت 1400

شماره داوطلبی

نام و نام خانوادگی

ملیت

نمره آزمون

131

مرتجی کاظم جوید المطوکی

عراق

غایب

153

آلا ماجد عباس العرمشاوی

عراق

92.5

185

ابوبکر ثالثو

نیجریه

90

157

حسین محسن فرج کنانی

عراق

88.75

118

علی احمد هادی العامری

عراق

85.62

103

مهدی حاتم توج

عراق

85.48

116

یوسف علی

لبنان

83.12

149

سعد بدای بطی الدراجی

عراق

81.16

136

رهام جلیل هادی الذبحاوی

عراق

77.62

186

محمد حسین محمد

عراق

77.5

101

ادیان صفاالدین عذاب الشامی

عراق

77.44

124

محمد ارکان صاحب تلیل

عراق

75

193

حسن محمد حسین ال داود

عراق

74.4

120

سعد کاظم محمد الحمزاوی

عراق

74

102

عمار عبدالحسن محمد

عراق

73.15

122

ساره سامی رشید

عراق

73.06

174

نورهان مرزه عبدالرزاق الجنابی

عراق

72.8

180

همام سعد جاسم

عراق

72.5

158

علی فلاح جاسم الربیعی

عراق

72.4

123

احمد جاسم محمد

عراق

71.6

108

حیدر نعمه طه العیسی

عراق

70.84

162

اسرا علاموسی الزبیدی

عراق

70.79

105

محمد کرم توتونچی

سوریه

70.65

127

انعام محمد محی الفتلاوی

عراق

70.62

140

مصطفی کریم سعدون المالکی

عراق

70.47

190

ازهار رحیم حسین

عراق

70.4

138

مناف محمد علی الحیدری

عراق

70

197

زهرا کاظم العتبی

عراق

69.47

152

احمد حسین عوده خلاف

عراق

69.26

172

زینب علی خضیر ال بوده

عراق

68.75

166

مسلم حسن صبیح الجبوری

عراق

68.75

189

دعا قاسم عبد الجنابی

عراق

68.71

145

حسین رزاق عویز المرشدی

عراق

68.58

191

احمد عذاب خضیر

عراق

68.53

106

رشا سعد عبدالواحد

عراق

67.96

178

رجا جعفر علی الکلیتی

بحرین

66.87

177

محمد حمود

سوریه

66.87

199

حسن ماجد نوری الاجودی

عراق

65.63

165

علی محمد ناجی الجبوری

عراق

64.96

125

حیدر حامد فلیح

عراق

64.37

147

منتظر محمد علی طالب الطائی

عراق

63.96

182

زینب کاظم سهیل جمیعاوی

عراق

63.5

107

بدرالدین عبدالله علی مصلح

یمن

63.12

134

حازم کاطع زبین مکاصیص

عراق

62.77

171

سری حسن عبود

عراق

62.54

183

صغری نادر علی

عراق

62.5

142

سجاد نوری عریبی الساعدی

عراق

62.41

132

زید علی مراد البصیصی

عراق

62.24

154

رحیم عبدالحسین مهدی

عراق

62.18

129

صادق احمد بدر البو محمد

عراق

61.58

104

اسکندر نزار کاظم التمیمی

عراق

61.46

192

حیدر محمد حاتم البهادلی

عراق

61.25

126

غدیر سعد معیوف الشدود

عراق

61.25

175

سجاد فراس فرحان الهاشمی

عراق

61.08

113

کرار صبیح العتابی

عراق

60.62

128

دعا حبیب علیوی

عراق

60.52

151

کرار ریاض محسن سریاوی

عراق

60.43

109

مسلم کریم عواد السهلانی

عراق

60.42

148

مصطفی رزیج جبرالله الزبیدی

عراق

60.4

114

حمزه کامل هاشم البدری

عراق

60.37

195

سیف قاسم محمدالمحسین

عراق

60.3

115

محمد عیسی راضی الجنابی

عراق

60.29

112

علی صبیح جبار الشعیراوی

عراق

60.06

170

نور فلیح حسن السهلانی

عراق

60.06

198

ماجده خضیر عبد

عراق

60

144

فالح حسن علی

عراق

57.5

146

علی خزعل فنوش

عراق

55.26

135

اسرا محسن ورد

عراق

55.13

187

ضی معین کاظم الکمیتی

عراق

54.82

164

حیدر علی جدوع المناصیری

عراق

53.74

179

فاضل ثائر هادی

عراق

53.12

141

حیدر عدنان هاشم الخالدی

عراق

52.5

160

علی المرتضی محمد الجعفری

عراق

52.33

121

جعفر صادق عبدالرضا

عراق

52.23

139

ریام عبد الاله جونی

عراق

52.16

163

اثمارجابر المعیوفی

عراق

51.36

150

موید نعیم ثامر السعدون

عراق

50.63

161

غفران عباس جاسم المنصوری

عراق

50.22

117

حسن حمدان یاسین

عراق

50.05

137

محمد عبداله جونی

عراق

48.48

181

کرار کاظم عبدالساده ال غایب

عراق

48.16

159

محمد حسن علاوی الساعدی

عراق

47.7

194

بیدا صادق محسن الوزنی

عراق

47.69

156

ناظم خسران حسونی

عراق

47.48

119

محمد جاسم عباس الرماحی

عراق

46.87

130

رائد هادی کاظم

عراق

46.32

173

مصطفی محمود محمد الجبوری

عراق

46

176

رانیا علی مناجر

عراق

45.89

167

حسین علی جاسم

عراق

45.62

110

نعمه عبدالعباس حمود الدیراوی

عراق

45

133

حیدر کریم المسعودی

عراق

43.12

143

عرفان محمد علی الخالدی

عراق

41.25

184

زید حسن صبیح الجبوری

عراق

36.25

188

فرح سلام کاظم الخیاط

عراق

36.1

169

مهتدی کاظم هادی ال عزام

عراق

31.25

155

امجد حمید مزهر الجابری

عراق

30

111

احمد فایز حاکم

عراق

30

196

علی ولید الساعدی

عراق

18.12

168

انسام حسن کریم

عراق

0

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده