اعلام نمرات آزمون 25 شهریور

کد داوطلبی

نام و نام خانوادگی

نمره نهایی از100

153

حسن علی ضاحی الرکابی

93.81

144

محمد جمیل البلاوی

90.62

163

عبد العزیز حمد الاحمد

90.31

171

رفعت فرحان حمید الحجاج

89.37

127

جمعه الجمعه

88.75

157

حسن الیاسین

85

123

امیره فارس عبدالحسین الشمری

81.83

164

مصطفی عاید عبد الغزالی

79.26

104

اسما هلال جواد البعاج

79.04

138

مرتضی داود سلمان الکوام

77.5

169

مصطفی محمد یوسف

77.5

173

اسعد صفا محمد صالح الصباغ

75

158

مسار حمید مجید

73.75

143

زینب محمد عباس ال واوی

73.49

165

هدی عبدالعظیم المعموری

73.12

108

احمد حسن عبود

72.61

141

سری عواد تایه

70.68

152

غزوان صالح محمد العبیدی

69.71

167

جواد کاظم صلال

68.82

106

علی صاحب عباس المحمودی

68.68

122

هدیل علی حسین المشهدانی

67.74

170

عقیل موسی جابر المالکی

67.5

131

عدی مهدی صالح

67.33

128

محمد کاظم خلف العبدالله

67

151

عاهد اباذر ناجی

66.87

113

هیام حسین راضی

66.65

147

نعمه عبدالعباس حمود الدیراوی

66.57

125

حمزه عبدالامیر وهیب التمیمی

66.39

137

مصطفی خضیر احمد

64.68

149

محمد عباس جدوع المسلماوی

64.16

120

صفا عبدالزهره هادی

63.68

139

بها توفیق یوسف الشرع

63.46

101

ساجد رشید شریف

62.82

168

مصطفی محمود محمد الجبوری

62.75

111

محمد جاسم عباس الرماحی

62.5

132

وسام علی جمعه البیضانی

62.01

116

عرفان محمد الخالدی

61.87

103

بیدا صادق الوزنی

61.43

172

حیدر فاضل کریم المسعودی

61.25

115

عباس حسن عمر السودانی

60.62

146

سجاد ستار علوان الغزاوی

60.62

118

حورا مجید حلواص البرکی

60.16

117

انسام سلام جلوب الهاشمی

60.04

159

حسین علی جاسم

58.75

121

عبدالله سلمان حسانی السرای

55.62

135

محمد علی العوید

55.16

148

احمد عبدالوهاب ثجیل الشکبان

55

142

حیدر علی جدوع المناصیری

54.74

109

حسن دغیوی عبید

54.34

107

امجد حمید مزهر

52.18

161

ستار حسین محمد السبع

52.04

156

محمد عبد الاله جونی

48.5

150

محمد قاسم محمد

47.5

105

وعد فیاض موزان المحمداوی

46.62

133

احمد فایز حاکم

46.25

140

عبدالهادی ناجح کریم الجابری

44.25

160

ریام عبد الاله جونی

43.16

114

کرار کریم موسی المالکی

20.75

124

یوسف رحمن حسین الذهیباوی

13

145

احمد ابراهیم کاظم

0

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده