نمرات آزمون جامع 29 مهر حوزه مشهد

کد

نام و نام خانوادگی

نمره نهایی

117

امیر حسین شاکر القزاز

95

112

حسن سلمان

88.75

106

محمد علی الصعیدی

88

111

علی شحبور

88

118

انفال محمد جواد الشدود

84.57

129

عبدالله قیس هاشم کمال الدین

76.87

130

حیدر عبدالکاظم دوش

75.62

125

امیمه مجید مراد

75.29

101

احمد ستار جبار

70.6

108

صلاح رحمن عبدالحسین النافعی

70.23

110

حسام خالد هادی البهادل السرای

70.04

107

مشتاق طالب شاتی

68.5

115

محمد رضا محسن خلیل النجار

68.5

121

افنان محمد عباس الوائلی

66.19

124

رانیا علی مناجر

65.18

114

مصطفی عبدالاله غضبان النصرالله

62.84

113

ریام عبدالاله جونی

60.66

128

عبدالله ناجی حمد

60.62

120

حسن دغیوی عبید

60.34

126

احمد ابراهیم کاظم

60.19

103

زید جواد العذاری

58.75

123

لیث باسم عبدالهادی

57.75

109

احمد رحیم رهک

56.92

127

احمد مهیب سهیل العفلوکی

56.5

102

احمد فایز حاکم

53.75

104

عمار عواد حسن

52.06

131

لیث حیدر حمید

47.5

119

احمد ماجد علی

44.37

105

امجد حمید مزهر

36.25

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده