نام و نام خانوادگی

نمره نهایی

احمد کامل الکنانی

75

احمد سمیر السودانی

70.21

محمد جعفر میثم احمد

69.76

زینب شربه

68.09

احمد کاظم جوید الکنانی

67.99

نور ریاض الموسوی

66.95

جنان سلیم المعموری

64.57

اسرا ناجی الهیثمی

62.75

احمد سلیم راضی

56.96

مصطفی هادی المزیداوی

55

رافد مهدی آل شلیغم

54.96

غیدا هادی الفتله

54.72

اسیل ثائر عبدالحمید

53.25

حسن موسی الشبتی

53.12

ضرغام علی السعدی

52.9

امیر محمد وره

57.86

حورا طلال شیاع

48.7

انعام عبد الحسین العبودی

47.5

حیدر عبدالله العوادی

46.25

اسلام طالب مراد

45

محمد علی کاطع الکنانی

44.37

محمد عبدالحسین حیدری

40.39

سلوان علی مرجان

40.15

سعد العواد

38.43

رافل عادل الوزنی

37.99

علی صالح جبار

37.41

ازهر وهب عبد الرحیم

35.74

ضحی جاسم الدریس

35.62

کرار حبیب بدیوی المولی

35.2

احمد حمزه السلطانی

34.91

مهند حسین عذاب الیساری

34.67

آلا هادی الزبیدی

31.96

محمد حسین ناصر

31.75

موسی هادی السلامی

29.41

سعاد محمد زیدی

28

لیث حیدر حمید

28.7

محمد رضا الجنابی

27.5

محمد جبار الدلفی

27.5

رافد سعد الجبر

27.5

علی حسین الثروانی

24.83