نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

 

دکتر محمد تقوی

دکترای زبان و ادبیات فارسی

taghavi.profcms.um.ac.ir

دکتر احسان قبول

دکترای زبان و ادبیات فارسی

ghabool.profcms.um.ac.ir

دکتر جعفر چهارمحالی

دکترای زبان و ادبیات فارسی

دکتر زهرا حامدی شیروان

دکترای زبان شناسی همگانی

دکتر محمد جواد مهدوی

دکترای زبان و ادبیات فارسی

/mahdavy.profcms.um.ac.ir

دکتر مهدخت شاه بدیع زاده

دکترای زبان و ادبیات فارسی

 

عطیه بحر العلومی

کارشناس ارشد آزفا

هادی پیرگزی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

اعزام به نجف

سمیه حقیقت نیا

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

هانیه حسنی

کارشناس ارشد آزفا

زینب خورشیدی

دانشجوی دکتری آزفا

 دکتر شراره خالقی زاده

 دکتری زبان شناسی

نسیم رامبد

دانشجوی دکتری زبانشناسی

https://www.linkedin.com/in/nasim-rambod-508a7758

زهرا سلطان احمدی

کارشناس ارشدآزفا

 

دکتر نرجس سادات سنگی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

زهرا شریعت پناه

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی

عزت السادات طباطبائی

کارشناس ارشد آزفا

 دکتر بهاره ظریف

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

فهیمه عباسیان

کارشناس ارشد آزفا

 

حمیده عباس‌نژاد

کارشناس ارشد آزفا

https://telegram.me/ferdosicenter

http://persianstories.blogfa.com/

اسما غفوریان محدث

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی 

زهرا غزالی پور

دانشجوی دکترای زبان وادبیات  فارسی

صالحه غضنفری مقدم

دکترای زبان و ادبیات فارسی

//ctpl.um.ac.ir/%20">

طیبه فاتحیان

کارشناس ارشد آزفا

طیبه گودرزی

کارشناسی ارشد آزفا

دکتر فرشته محمد زاده

دکترای زبان و ادبیات فارسی

mohamadzade_

مهدی مومن

کارشناس ارشد آزفا

 

مارینا مریخی

دکترای زبان و ادبیات فارسی

 

مهشید میر شاهی

 کارشناسی ارشدزبان شناسی همگانی

نرگس ملکی نژاد

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

فرشته مومنیان  اصفهانی

دانشجوی ارشد  زبان شناسی همگانی

 

الهام اخلاقی

 

 دکتری زبان شناسی

 

بهاره هادی زاده

کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگلیسی

سکینه نویدی

دکتری زبان شناسی

 

ریحانه بارانی

دانشجوی دکتری  آزفا

 

مهسا آزموده

کارشناسی ارشد زبان شناسی

 

سارا جلالیان

کارشناسی ارشد آزفا

 

مهدی  ییلاقی 

 

دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 

 اعظم نیکخواه

دکتری ادبیات فارسی