نام و نام خانوادگی سمت داخلی
  دکتر شهلا شریفی

رئیس اداره آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی

-                            Head of International Center for Teaching

                               Persian to Non-Persian Speakers

4360
Charmahali دکتر جعفر چهارمحالی

کارشناس مسئول اداره آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی

-                                   Senior Expert of International

        Center for Teaching Persian to Non-Persian Speakers       

4359
 001 خانم صدیقه عشقی

کارشناس آموزش اداره آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی

                                                     In charge of Education Office 

4352
 خانم زهرا شریعت پناه

کارشناس ثبت نام اداره آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی

                                        In charge of Registration Affairs

4364
  خانم دکتر شراره خالقی زاده

مسئول واحد سنجش و ارزیابی اداره آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی 

Supervisor of Assessment & Evaluation Unit

 

4361