نام و نام خانوادگی سمت داخلی
008 دکتر محمد تقوی

رئیس مرکزآموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی

-                            Head of International Center for Teaching

                               Persian to Non-Persian Speakers

4360
Charmahali دکتر جعفر چهارمحالی

معاونت مرکزآموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی

-                                   Chief Operating Officer of International

        Center for Teaching Persian to Non-Persian Speakers       

4359
 002 خانم شادی شجیعی

کارشناس آموزش مجازی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی

         In charge of Virtual Education Affairs

 001 خانم صدیقه عشقی

کارشناس آموزش مرکزآموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی

                                                     In charge of Education Office 

4352
 خانم زهرا شریعت پناه

مسئول ثبت نام مرکزآموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی

                                        In charge of Registration Affairs

4364
IMG 7953 2 خانم بهاره هادی زاده

 

مسئول امور جذب بین الملل مرکزآموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی

         Senior officer in charge of International      Admission Affairs

Email:

Tel: 051-3880-2407

 

2407
  خانم دکتر شراره خالقی زاده

مسئول واحد سنجش و ارزیابی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی 

Supervisor of Assessment & Evaluation Unit

Email:

2408