مراحل پذيرش در دوره‌ي پسادكتري و فرصت مطالعاتي در اداره

آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان دانشگاه فردوسي مشهد

     مرحله 1

        تكميل و ارسال فرم ثبت نام دوره‌ي پسادكتري و فرصت مطالعاتي و صفحه‌ي اول گذرنامه به نشاني الكترونيك: c

        دانلود فرم ثبت نام 

icon-9

 دانلود اسامی استادان راهنما 

Apps-preferences-contact-list-icon

     مرحله 2

        بررسي تقاضا در شوراي علمي مركز و ارسال دعوت‌نامه‌ي رسمي

     مرحله 3

             حضور در مركز آموزش زبان فارسي به غير فارسي‌زبانان دانشگاه فردوسي مشهد و تكميل فرايند ثبت نام

              شروع دوره‌ي پسادكتري و فرصت مطالعاتي

    

      برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید یا به این صفحه مراجعه کنید