:برای دریافت اطلاعات درباره خوابگاه  و تغذیه به وب‌گاه رفاه و سلامت دانشجویان به آدرس زیر مراجعه نمایید

https://refahsalamat.um.ac.ir/index.php?lang=fa