تقویم آموزشی

 

شروع دوره آموزشی در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی اول هر ماه شمسی می باشد.

 

4 اردیبهشت      1401

24April                             2022

22رمضان                            1443

1 خرداد          1401

22 May                                 2022

21شوال                            1443

1 تیر            1401

22 June                             2022

22ذی القعده                       1443

1 مرداد         1401

23July                             2022

23 ذی الحجه                         1443

1 شهریور     1401

23 August                         2022

25 محرم                           1444

2 مهر           1401

24 September                    2022

27 صفر                             1444

1 آبان           1401

23 October                      2022

26 ربیع الاول                      1444

1 آذر           1401

22 November                    2022

27 ربیع الثانی                     1444

1 دی           1401

22  December                  2022

27 جمادی الاول                   1444

1 بهمن        1401

21 January                      2023

28جمادی الثانی                       1444

1 اسفند        1401

20  February                     2023

29رجب                               1444

 

 

 

آزمون جامع زبان فارسی

نوبت اول

25 مرداد ماه

نوبت دوم

15 دی ماه

 

 

توجه

کلاس‌های مرکز از شنبه تا چهارشنبه برگزار می‌گردد و روزهای پنجشنبه و جمعه مرکز زبان فارسی و واحد ثبت نام تعطیل می‌باشد.

 

 

 

 

2 اردیبهشت      1398

22 April                            2019

16 شعبان                      1440

1 خرداد          1398

22 May                                2019

17 رمضان                     1440

1 تیر            1398

22 June                            2019

18 شوال                     1440

1 مرداد         1398

23 July                            2019

20 ذی القعده                1440

2 شهریور     1398

24 August                        2019

22 ذی الحجه                1440

1 مهر           1398

23 September                   2019

23 محرم                    1441

1 آبان           1398

23 October                     2019

24 صفر                       1441

2 آذر           1398

23 November                   2019

25 ربیع الاول                 1441

1 دی           1398

22 December                 2019

25 ربیع الثانی                  1441

1 بهمن        1398

21 January                     2020

25 جمادی الاول                1441

3 اسفند        1398

22 February                     2020

27 جمادی الثانی               1441