برنامه ­های آموزشی مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی

سه ماهه اول آموزش زبان فارسی (دوره­ ی آغازین و میانی 1) (240ساعت)

شماره درس

نام درس

ساعت آموزش

تعداد هفته

تعداد جلسه در هفته

گرفتگاه(منبع)

0401

زبان فارسی (1)

40ساعت

4 هفته

5 جلسه

آموزش نوین زبان فارسی (جلد1)

0404

آزمایشگاه (1)

12 ساعت

6 هفته

1 جلسه

آواشناسی زبان فارسی (1)

0406

گفت و گو (1)

30 ساعت

5هفته

3 جلسه

گفت و گوهای فارسی بیاموزیم (جلد 1)

0402

زبان فارسی (2)

40ساعت

4 هفته

5 جلسه

آموزش نوین زبان فارسی (جلد2)

   

0407

گفت و گو (2)

30ساعت

5هفته

3 جلسه

گفت و گوهای فارسی بیاموزیم (درس 1 تا 15 جلد 2)

0403

زبان فارسی (3)

40 ساعت

4 هفته

5 جلسه

آموزش نوین زبان فارسی (جلد3)

0409

خواندن (1)

12 ساعت

6 هفته

1 جلسه

خواندن داستان­های کوتاه و متن­های جلد 2 فارسی بیاموزیم

0410

نگارش (1)

12 ساعت

6 هفته

1 جلسه

انواع جمله­ های زبان فارسی و خط تحریری

سه ماهه دوم آموزش زبان فارسی (دوره میانی 2 و پیشرفته) (240 ساعت)

شماره درس

نام درس

ساعت آموزش

تعداد هفته

تعداد جلسه در هفته

گرفتگاه(منبع)

0411

زبان فارسی (4)

40ساعت

4 هفته

5جلسه

آموزش نوین زبان فارسی (جلد4)

0414

گفت و گو (3)

28ساعت

6 هفته

3 جلسه

گفت و گوهای فارسی بیاموزیم (درس 16 تا 30 جلد 2)

0416

خواندن (2)

12 ساعت

6 هفته

1 جلسه

خواندن داستان­های بلند، فارسی بیاموزیم(درس1 تا 15 جلد 3)

0416

نگارش (2)

12 ساعت

6 هفته

1 جلسه

پاراگراف نویسی

0412

زبان فارسی (5)

40ساعت

4هفته

5جلسه

آموزش نوین زبان فارسی (جلد5)

0415

گفت و گو (4)

28ساعت

5هفته

3 جلسه

گفت و گوهای فارسی بیاموزیم (درس 1 تا 15 جلد 3)

0417

خواندن (3)

12 ساعت

6 هفته

1 جلسه

خواندن مطبوعات، متن­های فارسی بیاموزیم (درس 16 -30 جلد 3)

0419

نگارش (3)

12 ساعت

6 هفته

1 جلسه

 

0413

زبان فارسی (6)

40ساعت

4 هفته

5جلسه

آموزش نوین زبان فارسی (جلد6)

سه ماهه سوم آموزش زبان فارسی (دوره تخصصی و پیش دانشگاهی) (248 ساعت)

شماره درس

نام درس

ساعت آموزش

تعداد هفته

تعداد جلسه در هفته

 گرفتگاه(منبع)

0424

گفت و گوی (5)

30 ساعت

56 هفته

3 جلسه

گفت و گوهای فارسی بیاموزیم (درس 16 تا 30جلد 3)، گفت­ وگوی دانشگاهی (1)

0425

گفت و گوی (6)

30 ساعت

5هفته

3 جلسه

گفت ­وگوی دانشگاهی (2)

0426

خواندن (4)

12 ساعت

6 هفته

1 جلسه

خواندن مقالات و کتاب­های دانشگاهی

0427

خواندن (5)

12 ساعت

6 هفته

1 جلسه

خواندن مقالات و کتابهای تخصصی هر رشته

0428

نگارش (4)

12 ساعت

6 هفته

1 جلسه

گزارش­ نویسی و یادداشت­ برداری کلاسی

0429

نگارش (5)

12 ساعت

6 هفته

1 جلسه

مقاله نویسی و روان­ نویسی

0430

سینما (1)

12 ساعت

6 هفته

1 جلسه

گفت­ وگوهایعامیانه

0431

سینما (2)

12 ساعت

6 هفته

1 جلسه

گفت­ وگوهای لهجه ­دار

0432

آشنایی با مبانی رشته تخصصی  (1)

36ساعت

6 هفته

3 جلسه

 

0433

آشنایی با مبانی رشته تخصصی(2)

36ساعت

6 هفته

3 جلسه

 

بارگیری(دانلود) برنامه ها