0

نام و نام خانوادگی

ملیت

نمره کل

132

حسن زیدان

لبنان

85.62

101

فاطمه البعلبکی

لبنان

82.18

139

محمد سلام عبدالرسول العبیدی

 

77.5

124

مروه فارس عبدالحسین

عراق

71.25

114

احمد علی حسین المنصراوی

عراق

68.98

135

احمد نبیل نوری

عراق

65.36

104

احمد جواد کاظم الشحمانی

عراق

65.1

109

زید حسن صبیح الجبوری

عراق

64.06

108

خدیجه فاروق عمر

نیجریه

62.5

106

محمد علی کاطع الکنانی

عراق

62.2

126

فراس علی عباس

عراق

62.11

129

نور محمد جاسم الجبوری

عراق

62.05

102

سجاد مشتاق فلیح الکعبی

عراق

61.67

134

سجاد علی عبد الکریم

عراق

61.25

105

ازهر وهب عبدالرحیم

عراق

60.44

137

موسی السلامی

عراق

60.41

138

روی رحیم عجیل

عراق

60.25

107

احمد محمد ابراهیم الحدادی

عراق

56.94

117

احمد لاول آدم

نیجریه

56.91

119

امیر عبدالحسین کاظم الغیاض

عراق

55.95

111

فاطمه علی عبد البو محمد

عراق

55.42

103

زید کاظم ظاهر الحسانی

عراق

54.8

112

حیدر عبدالحسین عبدالرضا

عراق

53.62

113

زینب عباس مهدی المعاوی

عراق

50.73

118

رافل عادل عیسی وزنی

عراق

50.22

131

بتول سلیمان

لبنان

50

127

احمد صبیح مجید السعدی

عراق

48.51

110

محمد قاسم محمد

عراق

47.18

133

حورا طلال معله

عراق

45

128

زینب فاخر جعفر

عراق

44.69

123

زینب احمد محمد ذبحاوی

عراق

44.68

120

محمد رضا شهید جنابی

عراق

43.12

122

ایمن رزاق الفتلاوی

عراق

42.57

125

محمد ابوبکر شایبو

نیجریه

42.28

116

علی حسین جواد الثروانی

عراق

40.09

130

یوسف رحمن الذهیباوی

عراق

39.68

115

ایمان کریم مکصوصی

عراق

36.25

121

مهیمن عباس علی العبودی

عراق

34.09

136

مریم سعدی الدراجی

عراق

31.25