نمرات حوزه عراق

نام و نام خانوادگی

نمره از 100

محمد نوری الکاظمی

66.82

علی طالب عظیم آل عوده

60.38

آیه احمد البعلاوی

56.35

ریاض عبدالامیر ابراهیمی

55.45

علی حسن البختیاوی

55.43

محمد حسین ناصر الدوسی

53.12

اسرا ناجی الهتیمی

50.71

اقبال جواد عابدی

48.12

ریاض کریم الجناحی

46.87

عادل جاسم الوحیلی

43.75

محمد معله

43.12

علی صالح جبار حسین

40

عبدالحکیم فاخر الجابری

36.25

نمرات حوزه لبنان

جعفر رضا مرتضی

91.25

علی جمیل حجازی

88.75

کوثر محمد مهدی قازان

85.62

منی محسن یاسین

72.5

زینب ناجی مروه

71.87

علی الرضا محمد عطیه

69.25

غفران حسین مصطفی

65.62

نادیا محمود مکی

65.62

لیال غسان الخطیب

63.12

مروا حسین حیدر

60

محمد حسن علی نزها

41.25

حسین علی حایک

40

علی حایک

36.25

حسن حایک

35