شماره

نام و نام خانوادگی

نمره آزمون

103

فاطمه همدر

92.6

139

کوثر احمد حسین القطیفی

88.6

130

نورالهدی جبار البدری

84.2

106

احمد فیصل وهیب

82.5

107

امیر علی رضا الحداد

82.03

105

سلام جبار عیدان البوصبیح

80.5

116

سلبی سپاهی

79.37

111

محمد علی باجوق

78.05

108

حسن شمص

77.37

119

محمد حسن مجید مهوش المهناوی

73.16

140

محمد رضا علی زهیر

70.3

120

عمار ضیا نور العذاری

70

118

علی محمد حمید الصفار

65.62

109

محمد حسن علی نزها

65

128

مریم علویه

65

110

محسن احمد علاوی

64

101

زینب زهرا

63.54

126

مایوتینگ

60.08

121

محمود شاکر موسی

57.16

137

سماح حسین حسن

56.52

117

غیداء هادی عباس ال فتله

56.45

133

محمد ناصر الدین

55.6

102

زینب احمد محمد الذبحاوی

53.45

125

مصطفی جواد کاظم النجار

52.7

113

زید محمد جاسم المهیدی

51.25

122

جعفر حاتم حسین

50.9

104

محاسن یوسف الشیخ

50.4

123

شذی صبار خلف

50.4

134

حسین رضا

48.08

124

تیان شیاهو

46.8

112

ضیا مسلم مزید الاسدی

46.5

115

ابراهیم عبدالحسن الصائغ

46.25

127

هدی خالد بدر

45.79

136

حسن حایک

45.62

132

نسرین عبدالحمزه الشیبانی

45.46

129

نور سمیر احمد الطیار

45.31

114

مرتضی حسین الشریفی

43.75

135

حسین حایک

31.25

131

سیف الدین ناصر خزعل المنهاوی

24.37

138

بنین حیدر فیصل

0