نام و نام خانوادگی

نمره نهایی

فاطمه همدر

92.6

نورالهدی محمد خیر الدین 92.5

نور عباس زهرالدین

87.5

علی رضا جمول

87.5

بتول ابراهیم الخلیل شاهین

86.9

ایلاف عبدالودود الامین

85.8

کاتیا عبدالکریم شاهین

85.65

فاطمه علی جابر

85

حسین محمد مازح

81

زینب حسن بزی

79

بتول مرتضی مرتضی

79

حسن محمد عیسی

77

فرح محمد یوسف

75.8

رقیه حسین شمص

74.2

هادی عبدالکریم

71

بتول محمد مقبل

70

مریانا حسین جمول

61.25

فاطمه احمد شهاب

56.56