نام و نام خانوادگی

نمره آزمون

ضحی کاظم حمیدی

85.62

بهاء هادی خلیف

68.75

عباس یوسف کاصد العباس

68.09

میثم نجم الحسینی

67.82

علیاء محمد ابراهیم الحجام

65.48

 ناصر محمد  فلای المجدی

64.21

احمد عبدالحمزه خمیس

63.56

محمد حامد خضر

62.38

عباس حسین علی الذبحاوی

56.8

عیسی سلمان لفته

46.56

سجاد حسن محمد

45.1

نورا کاظم عبید

42.8

محمد جمیل ابراهیم

30.21