مقالات دو تن از دانشجویان دانشگاه کوفه، زید حافظ و عباس راشد برای سخنرانی در همایش بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی که در تاریخ 25 و 26 اردیبهشت ماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود، پذیرفته شد. عنوان مقالات به ترتیب عبارت است از: مقاله اول: بررسی و مقایسه دو داستان هفت خوان رستم و سهراب و رستم و اسفندیار با هفت وادی عطار. مقاله دوم: بررسی بن مایه تقابل پدر و پسر در داستان های رستم و سهراب و رستم و اسفندیار و داستان عنترة بن شداد. شایان ذکر است این مقالات برگرفته از پایان‌نامه های این دانشجویان است که دکتر اعظم نیک خواه فاردقی، مدرس اعزامی اداره آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، مسئولیت راهنمایی آنها را برعهده داشته است.