فارسی آموزانی که از آبان ماه جاری در دوره آموزش زبان فارسی ثبت نام می‌کنند موظف هستند همزمان با ثبت نام در مرکزآموزش زبان فارسی، دوره زبان آموزی خود را سپری کنند و چنانچه فارسی آموزی بنا به هر دلیلی بعد از ثبت نام، دوره فارسی خود را نگذراند باید فرایند ثبت نام را دوباره طی کند.

درضمن چنانچه کسی بدون هماهنگی کلاس راترک کند یا بیش ازحد مجاز درکلاس غیبت کند مشمول جریمه وتکراردوره خواهد شد.